ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Miss Omega, Jovelyn lauron

นางจุฑามาศ แซ่เดียว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุจิรา แก้วทรัพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสมจิตร บุญคล้าย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนิรัชฌา ศรีนอก

นางสาววิศนีย์ ธานีรัตน์