ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบุญหลาย สายัญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรุ่งศักดิ์ พรหมเศรณ๊

นางสมพร บุญเพชร