ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดาวเรือง สังฆระ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยยุทธ ทรงสิทธิเดช

นางสาวสันต์ฤทัย สินมา
ครูประจำชั้น /0

นางสาวรุศดา วังยาว