ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนพรัตน์ จันทร์ศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศรสวรรค์ ศาสตร์นิยม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายกิตติรัตน์ สมใส