ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัชนก วงษ์เคี่ยม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภัษฉรากรณ์ นาคเพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรุจิรา แก้วทรัพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2