ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรทิพย์ แก้วครอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอัญชิสา ดาน้อย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางทิศารัตน์ แก้วยิ่ง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุมาลี ซาสอนตา