ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางลักษิกา สาครรัตน์

หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศิริญญา ช่างทำร่อง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางคมคาย พูลสมบัติ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวาริณีย์ ศิริเวช
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางรุ่งฤดี ทรงสิทธิ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางกิ่งไผ่ พรหมนนท์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางทองย้อย เพชรไทย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวจันทร์แรม สอนศิลป์
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางรัชนี หิงสาลี

นางจรูญ แก้วอาสา