ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ชนากานต์ ยืนยง
ผู้รับใบอนุญาต

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
ผู้จัดการ

นางพัฒนา สินมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรุศดา วังยาว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางพัฒนา สินมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป