ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์)
2552 มัธยมศึกษาตอนต้น จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2555 มัธยมศึกตอนปลาย โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2560 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เอกการสอนอิสลามศึกษา
2536 ปริญญาตรี(หลักสูตร 2 ปีหลัง)/ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสงขลา/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2544 รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2521 ป.6 โรงเรียนวัดเกาะลอย
2561 ปริญญาตรี (การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2542 ว.ทบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันราชภัฎสุรินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16พฤษภาคม2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2556-ปัจุบัน โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ครู
2563-ปัจจุบัน โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ครู
2563-ปัจจุบัน โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ครู
2557-2563 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)
2 เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำปี 2562
3 ใบงานที่ 6 มารยาทในการรับประทานอาหาร
4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหาร
5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของศาสนา เดือนกรกฎาคม
6 แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
7 แบบฝึกหัด การอ่านจับใจความสำคัญ
8 เข้าห้องเรียนรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9 นิทาน ข้างบน - ข้างล่าง
10 บัตรภาพ a-z
11 ใบงาน เขียนตามรอยประ ก-ฮ
12 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
13 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
14 เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการเข้าค่ายมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง
15 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
16 กำหนดการสอนภาษาไทย ป.3
17 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ระดับชาติ 2561)
18 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแก้ปัญหาคืออะไร
19 กำหนดการสอน/โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2563
20 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100
21 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สระเอือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
22
23 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2
24 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2
25 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องปา ปา ป้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่๑/๒๕๖๓
26
27
28 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้( PLC) เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
29 ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจำปี 2560
30 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ
31 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับปฐมวัย
32 วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
33 20-22 กรกฎาคม 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณืเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
34 2-4 มิถุนายน 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม)หลักสูตรการจัดประสบการ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
35
36 แบบฝึกหัด 11.1 สูตรโครงสร้างแบบย่อ
37 อธิบายสารอินทรีย์
38 อธิบายการถลุงเเร่ทองแดง
39 อธิบาย การถลุงแร่ดีบุก
40 อธิบายการถลุงแร่ทองแดง
41 โรคระบบทางเดินหายใจ
42 โรคที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
43 โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา63
44 โครงการ English Camp"2019
45 ถ่ายทำครูต้นแบบทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ของ องค์การยูนิเซฟ, สพฐและมูลนิธิไรท์ทูเพลย์