ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร. ชนากานต์ ยืนยง
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพัฒนา สินมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางพัฒนา สินมา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุศดา วังยาว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :