ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ / ข้อห้ามปฏิบัติสำหรับนักเรียน
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
1. เคารพครู อาจารย์ด้วยการไหว้
2. แต่งกายให้สะอาดสวยงาม ถูกระเบียบของโรงเรียน
3. รักการเรียนและทำงานส่งครู
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์ที่ดี
5. บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ มีความเอื้อเฟื้อต่อโรงเรียน ต่อเพื่อน ต่อชุมชนและสังคม
6. ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าหรือเด็กกว่า
7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของครูอย่างมีเหตุผล
8.มีความซื้อสัตย์สุจริต เก็บของได้ต้องส่งครู
9. เป็นคนตรงต่อเวลา
10. ถือศิล 5 อย่างเคร่งครัด สามารถสมาทานศิล 5 ให้ฟังได้
ข้อห้ามปฏิบัติสำหรับนักเรียน
1. ไม่ทะเลาะวิวาทกัน
2. ไม่นำอาหารหรือถุงน้ำมารับประทานในอาคารเรียน และในห้องเรียน
3. ไม่เล่นเตะ ถีบกันหรือพูดคำหยาบ
4. ไม่วิ่งในอาคาร ระเบียง บนถนน
5. ไม่ปีนข้ามรั้ว
6. ไม่สวมรองเท้าแตะมาโรงเรียนหรือสวมรองเท้าทับส้น
7. ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซต์ด้วยความเร็วภายในโรงเรียน
8. ไม่แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียน
9. ไม่ออกมาหาผู้ปกครองก่อนได้รับอนุญาต
10.