ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชสมอทอดศึกษา

สมอทอดยอดเยี่ยมการศึกษา

เลิศวิชาสามัคคี วินัยเคร่ง

สร้างสัมพันธ์ สานสายใยแบบกันเอง

กีฬาเก่งเราเร่งรัดพัฒนา

ศาสนา จริยธรรม นำความรู้

เรียนควบคู่รู้ทางกว้าง สร้างปัญญา

สมอทอดโรงเรียนนี้มีจรรยา

เลิศล้ำค่าประดุจเพชรเม็ดน้ำงาม

รั้วม่วงเหลืองปลูกฝังความเชื่อมั่น

สถาบันเรานี้ระบือนาม

สร้างนิสัยประพฤติดีที่งดงาม

ส่งเสริมความก้าวหน้ามาช้านาน

รักน้องพี่มีความสมานสมัคร

ล้ำค่านักความรู้ครูสร้างสรรค์

สมอทอดโรงเรียนนี้ดีครบครัน

เราผูกพันรักมั่นตลอดไป