ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา

1.       พัฒนาวิชาการ ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ

2.       พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.       พัฒนานักเรียนและบุคลากรโรงเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ

4.       พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

5.       พัฒนาการบริการและสวัสดิการ


เป้าหมาย

1.       นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีความสุข

2.       นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  กีฬาและศิลปะ

3.       นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีมและใช้เทคโนโลยี

4.       จัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยเน้นคุณธรรม  จริยธรรม ตามวัยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5.       มีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอน  มุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน

6.       การพัฒนาให้ผู้บริหารมีภาวะเป็นผู้นำและมีความสามารถในการบริการจัดการที่ดี

7.       จัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

8.       ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน