ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  สำนึกและภูมิใจในความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง