ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เครื่องหมายโรงเรียนสมอทอดศึกษา เป็นรูปเพชรมีช่อชัยพฤกษ์เป็นฐานรองรับและมีชื่อโรงเรียนอยู่ด้านบนของวงล้อม มีความหมายดังนี้

เพชร  หมายถึง  อัญมณีล้ำค่ามีความแข็งแกร่งที่ส่องแสงประกายเปรียบเสมือนเด็กที่ได้รับการเจียรใน การอบรมให้เป็นคนเก่ง มีศิลธรรมเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ความสามัคคี ความปรองดองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับที่จะนำเยาวชน ให้เป็นผู้มีความพร้อม ด้วยความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม