ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนสมอทอดศึกษา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  .. 2511  ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 7 ตำบลซับสมอทอด  อำเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  จัดตั้งขึ้นโดยนางสนุ่น  หงษ์บุญมี เป็นเจ้าของ    นายไกรสรณ์  หงษ์บุญมี เป็นผู้จัดการ และนายจำนงค์  เวียงสมพร  เป็นครูใหญ่  มีอาคารเรียน  2  หลัง  เปิดเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ใช้อักษรย่อว่า  “ .

                   การรับนักเรียน รับนักเรียนชายหญิง ไปกลับอายุไม่ ต่ำกว่า 5 ปีและไม่เกิน 17 ปี เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                   ในปี พ.. 2512  ขออนุญาตรับนักเรียนครั้งแรก  350  คน

                   ในปี พ.. 2516  ได้โอนกิจการให้นายสุขุม  ธนเสน  เป็นเจ้าของ ผู้จัดการ และครูใหญ่

                   ในวันที่  15  พฤษภาคม  .. 2518 ได้ย้ายมาสร้างโรงเรียนในที่ดินแห่งใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 487 หมู่ 10 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเนื้อที่  6  ไร่  2  งาน  สร้างอาคารเป็นไม้ชั้นเดียว  ขนาดกว้าง  6 x 8 เมตร จำนวน  12  ห้องเรียน

                   ในปี พ.. 2521 ขออนุญาตเปิดเรียนในชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี นักเรียนทั้งหมด 556 คน สร้างห้องเรียนเพิ่มอีก 2 ห้องเรียน และกิจการโรงเรียนมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับ

                   ในปี  .. 2540 ได้ย้ายมาสร้างในที่แห่งใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่ 2 ตำบลบึงสามพัน

อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  ในเนื้อที่  9   ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา ถึงปัจจุบัน

                   ในปี พ.. 2542 นายศุภัค ธนเสน มาบริหารงานแทนโดยเป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

มีนายสมศักดิ์  พงษ์สวัสดิ์  เป็นผู้อำนวยการ

                   ในปี  พ.ศ .2553  นายศุภัค  ธนเสน เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวสุขุมา ธนเสน

 เป็นผู้จัดการ และนายสมศักดิ์  พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ

                   ในปี พ.ศ.2559 ดร.ชนากานต์ ยืนยง  เป็นผู้รับใบอนุญาต  ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง

เป็นผู้จัดการ และนายสมศักดิ์  พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ