ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.พ. 57 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ป.3
10 ก.พ. 57 งานวันครูเอกชน
อำเภอศรีเทพ
30 ม.ค. 57 ถึง 31 ม.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
โรงเรียนสมอทอดศึกษา
27 ม.ค. 57 วันสถาปนายุวกาชาด
เดินสวนสนามเนื่องในวันวันสถาปนายุวกาชาด
20 ม.ค. 57 ถึง 21 ม.ค. 57 สอบกลางภาค
16 ม.ค. 57 วันครู
11 ม.ค. 57 วันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมการแสดงวันเด็กแห่งชาติ (กลางคืน)
โรงเรียนสมอทอดศึกษา
25 ธ.ค. 56 วันคริสต์มาส
กิจกรรมวันคริสมาส
โรงเรียนสมอทอดศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 ธ.ค. 56 การสอบวัดความสามารถในการอ่าน
การสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6
โรงเรียนสมอทอดศึกษา
04 ธ.ค. 56 ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
ถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนสมอทอดศึกษา
20 พ.ย. 56 ถึง 22 พ.ย. 56 กีฬาภายใน
กีฬาภายในโรงเรียนสมอทอดศึกษา